Werkwijze

Oriënterend gesprek en offerte
Onze werkwijze is helder en start met een oriënterend en vrijblijvend gesprek.
In dit gesprek wordt alle informatie uitgewisseld die van belang kunnen zijn voor het daarop volgend recherche onderzoek.
Na het oriënterend gesprek volgt indien u dat wenst een plan van aanpak en een offerte.
Het plan van aanpak en offerte wordt in tweevoud opgemaakt.
Nadat u akkoord gaat met het plan van aanpak + offerte en wij een ondertekend exemplaar retour hebben ontvangen, starten wij met de overeengekomen onderzoekswerkzaamheden.

Onderzoek
Bij het onderzoek hanteren wij de met u overeengekomen onderzoek methoden en middelen. Deze staan omschreven in het plan van aanpak.
Tijdens het recherche onderzoek wordt u over de voortgang en onze tussentijdse bevindingen telefonisch en/of via de mail op de hoogte gehouden.
Wij werken met name volgens de privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Rapportage
Alle onderzoeksactiviteiten worden geanalyseerd en beoordeeld.
Aan de hand van deze analyse wordt een conclusie schriftelijk vastgelegd in een eindrapport.
Dit eindrapport met onze bevindingen en advies, wordt aan de opdrachtgever aangeboden.
Het eindrapport kan o.a. de volgende onderdelen bevatten: observatierapport, interviewrapport, foto- en filmmateriaal en getuigenverklaring.

recherchebureau DaadWerkelijk werkt conform de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wbpr en zal zich nimmer inlaten met dubieuze zaken en/of strafbare feiten.